Artikel 1 Definities

Opdrachtnemer:            Is (H)EERLIJK ANDERS, VOF Olfers-van Tongeren, die haar bedrijf inzet voor het verlenen van haar diensten

Opdrachtgever:             De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met

opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst:               Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer terzake een of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Annulering:                       De in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.

Dagen:                                Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.

Werkdagen:                     Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

AV:                                       Algemene Voorwaarden

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1                 De AV zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien naast de AV andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de AV.

2.2                 Afwijken van de AV is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

2.3                 Zijn de AV eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de AV toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen.

 

Artikel 3 Bestellingen

3.1                 De werkwijze voor (het plaatsen van) bestellingen door opdrachtgever is te raadplegen op de website www.heerlijkanders.nu.

3.2                 Alle door of namens opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij opdrachtnemer de aanbieding binnen die termijn intrekt. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan opdrachtnemer de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

3.3                 Een door opdrachtgever verstrekte opdracht of bestelling bindt opdrachtgever. Opdrachtnemer kan een opdrachtbevestiging aan

opdrachtgever zenden. Maakt opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na verzending van een opdrachtbevestiging bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer

te geven.

3.4                 Opdrachtnemer is hoe dan ook pas gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard, of als hij een opdrachtbevestiging verstuurd heeft. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

3.5                 Afspraken met personeelsleden van opdrachtnemer binden opdrachtnemer niet, tenzij deze schriftelijk namens opdrachtnemer zijn bevestigd.

3.6                 Alle in een offerte of opdrachtbevestiging verwerkte, of daarbij gevoegde, afbeeldingen, tekeningen, ideeën en gegevens dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht en mogen door opdrachtgever niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan enigerlei derde verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij opdrachtnemer berusten.

3.7                 De onder 3.6 bedoelde bescheiden blijven eigendom van opdrachtnemer.

 

Artikel 4 Prijzen

4.1                 Alle prijzen zijn exclusief btw. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever. Op de website www.heerlijkanders.nu staan de meest actuele prijzen, echter art. 4.3 is onverminderd van toepassing. Alle genoemde prijzen zijn in beginsel per persoon op basis van levering per catering.

4.2                 Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4.3                 Indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen aan opdrachtgever door te berekenen.

4.4                 Een prijsverhoging als bedoeld onder 4.3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 5 Betaling

5.1                 De betaling dient te geschieden 14 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte. Facturen worden op maandelijkse basis digitaal (per mail) verzonden.

5.2                 Bij bestellingen boven de € 500,-  is opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen prijs als aanbetaling bij de totstandkoming van de overeenkomst te betalen, het bedrag dient 5 dagen voor uitvoering voldaan te zijn. Opdrachtnemer heeft steeds het recht bij de totstandkoming van de overeenkomst een aanbetaling te verlangen.

5.3                 Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door opdrachtgever, en artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

5.4                 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan opdrachtnemer over het uitstaande bedrag een rente per kalendermaand verschuldigd van 1%. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend.

5.5                 Ingeval opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die opdrachtnemer moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 120,00. Uit het enkele feit dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door opdrachtnemer wordt overgegaan.

5.6                 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van opdrachtnemer aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid geeft in de vorm van een bankgarantie voor de betaling van toekomstige termijnen.

5.7                 Opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op verrekening.

5.8                 Eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever naar aanleiding van door opdrachtgever gedane reclames, dan wel uit anderen hoofde, geven opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.

 

Artikel 6 Annuleringen; vergroting of verkleining opdracht

6.1                 Annuleren van de overeenkomst of verkleinen van de opdracht – zoals een lager aantal gasten doorgeven – kan uitsluitend schriftelijk per e-mail tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van uitvoering . Een reeds gedane aanbetaling ontvangt opdrachtgever dan volledig terug. Het tijdstip van ontvangst van de email door opdrachtnemer is beslissend.

6.2                 Bij annulering van de overeenkomst of verkleinen van de opdracht meer dan 5 dagen voor aanvang van uitvoering,  is opdrachtgever gehouden 100% van de aanneemsom aan opdrachtnemer te betalen. Indien de door opdrachtnemer gemaakte kosten lager zijn dan de aanneemsom, kan opdrachtnemer besluiten slechts deze gemaakte kosten in rekening te brengen.

6.3                 Een verzoek tot vergroten van de opdracht, spoedbestellingen of na-leveringen, is onderhevig aan uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Onder vergroten van de opdracht wordt onder meer verstaan een hoger aantal gasten doorgeven of het verschijnen van meer gasten op de dag van uitvoering. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat het bereiden en transporteren van catering tijd kost. De daarmee samenhangende kosten worden op basis van de gegevens vermeld in de offerte of opdrachtbevestiging extra in rekening gebracht.

6.4                 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel de goede zeden, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook ingeval van een annulering door opdrachtgever. Artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7 Uitvoering

7.1                 De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is opdrachtnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 3.4, niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

7.2                 Opdrachtnemer streeft na om zoveel mogelijk gebruik te maken van verse streekproducten. Opdrachtnemer dient zich hierbij te realiseren dat opdrachtgever hierbij afhankelijk is van het seizoen. Hoewel opdrachtnemer haar assortiment elk seizoen aanpast kan het desalniettemin voorkomen dat sommige ingrediënten niet voorhanden zijn. Opdrachtnemer zorgt dan redelijkerwijs voor een passend, gelijkwaardig alternatief.

7.3                 Opdrachtgever staat ervoor in dat opdrachtnemer alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen.

7.4                 Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, terstond opeisbaar.

7.5                 Opdrachtnemer is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de offerte, zonder bericht en zonder toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van opdrachtnemer een goede en efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

7.6                 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is, draagt opdrachtgever zorg voor een tijdige verkrijging van de toestemming op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één week voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk bewijs aan opdrachtnemer dat de toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor risico van opdrachtgever.

7.7                 Opdrachtnemer neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Opdrachtnemer zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever aan derden kenbaar maken.

7.8                 Indien opdrachtnemer eten en drinken, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van het eten vanaf het moment van aflevering.

7.9                 Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever eten van locatie meenemen, is dat voor eigen risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

7.10               Opdrachtnemer maakt indien nodig gebruik van de BHV-ers van opdrachtgever. Opdrachtgever is er dan ook verantwoordelijk voor dat er voldoende BHV-ers op locatie tijdens de opdracht aanwezigheid zijn.

 

Artikel 8 Transport en werkomstandigheden

8.1                 Om het aantal voedselkilometers tot een minimum te beperken, bezorgt opdrachtnemer in beginsel uitsluitend in de regio Groot Eindhoven (de 21 gemeentes uit het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, te weten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.).

8.2                 Opdrachtnemer brengt reiskosten per kilometer in rekening en transportkosten bij bestellingen onder een bepaald bedrag en/of aflevering buiten gemeente Eindhoven, waarbij de grensborden doorslaggevend zijn. De actuele prijzen worden op www.heerlijkanders.nu gepubliceerd.

8.3                 Tenzij anders wordt overeengekomen is de keuze van het transport aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de goederen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan door opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot inontvangstneming van de goederen, dan is opdrachtnemer gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee opdrachtnemer aan de leveringsplicht heeft voldaan. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.

8.4                 Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan opdrachtnemer, naar de eis van opdrachtnemer zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin opdrachtnemer werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

8.5                 Opdrachtgever geeft opdrachtnemer de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu.

 

Artikel 9 Reclame

9.1                 Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen opdrachtgever wenst.

9.2                 Reclames zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk binnen 14 werkdagen na uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij reclames is de tussen partijen overeengekomen offerte of opdrachtbevestiging. Kennelijke druk-, schrijf- en/ of telfouten, dan wel onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen binden opdrachtnemer niet.

9.3.                Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie af te keuren.

9.4                 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten komende oorzaken.

9.5                 Ingeval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum per aangetekende brief of telefax ter kennis van opdrachtnemer te worden gebracht. Reclames per email worden pas geacht ter kennis van opdrachtnemer te zijn gebracht nadat zij een uitdrukkelijke ontvangstbevestiging retour heeft gestuurd. Reclames die opdrachtnemer na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen bereiken, hoeven door opdrachtnemer niet meer in behandeling genomen te worden. Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 14 dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1               Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

10.2               Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat terzake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer vergoed wordt.

10.3               Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

10.4               Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door opdrachtnemer te vergoeden schade worden gematigd.

10.5               Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte komen vast te staan dat opdrachtnemer toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

10.6               Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van opdrachtnemer tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door opdrachtnemer of anderen aan de ruimte toegebrachte schade aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden te zake.

10.7               Bij plaatsing van vlaggenmasten, noodzakelijke verankeringen van huur- of inrichting materialen en tentpaviljoens welke geschiedt op aanwijzing en/of met toestemming van opdrachtgever alsmede plaatsing en gebruik van een barbecue, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel ontstane schade.

10.8               Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor opdrachtnemer en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen houder zijn en/of die onder hun toezicht staan.

10.9               Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

10.10            Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke of rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van opdrachtgever.

 

Artikel 11 Klachten

11.1               Opdrachtgever dient klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren binnen 2 uur na levering aan opdrachtnemer te melden, opdat opdrachtnemer de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht eventueel ter plekke te (laten) controleren en indien mogelijk te verhelpen.

Voornoemde termijn geldt als de diensten tijdens normale werkuren worden verricht. Indien de diensten buiten deze normale werkuren worden verricht, dient de melding onmiddellijk op de eerste werkdag daarna te geschieden, behalve indien expliciet is overeengekomen dat op die uren de werkdag zou worden verricht.

11.2               Eventuele klachten worden door opdrachtnemer slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever onmiddellijk bij de constatering de gebreken aan opdrachtnemer doorgeeft en daarna binnen 5 werkdagen opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.

 

Artikel 12 Eigendom goederen

12.1               Alle serviesgoederen, bestek, mastiek, tafels, stoelen, linnengoed en andere door opdrachtnemer ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van opdrachtnemer. Indien goederen van opdrachtnemer achterblijven, moeten deze door opdrachtgever ongefrankeerd aan opdrachtnemer geretourneerd worden. Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn genodigden of personeelsleden veroorzaakt, moeten door opdrachtgever aan opdrachtnemer tegen kostprijs worden vergoed.

12.2               Opdrachtgever is gehouden de in lid1 geleende goederen schoon te retourneren. Als dat, naar beoordeling door opdrachtnemer, niet het geval is heeft opdrachtnemer het recht afwaskosten in rekening te brengen. De kosten worden gepubliceerd op www.heerlijkanders.nu.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1               Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering der overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening.

13.2               In geval van overmacht zal opdrachtgever aan opdrachtnemer nog 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven zijn verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.

13.3               Indien de overmachttoestand aanhoudt en uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. In dat geval dient de ontbindende partij de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zij is dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een gedane aanbetaling zal dan worden terugbetaald.

13.4               Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van opdrachtnemer voor de duur van deze omstandigheid op.

13.5               Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter

beschikking gestelde ruimten is opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1               Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2               Bij verschil van uitleg tussen de Nederlandse tekst en eventuele buitenlandse vertalingen daarvan is de uitleg volgens de Nederlandse tekst bindend.

14.3               Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van opdrachtgever.

 

Bestel je catering eenvoudig via deze website. Betaal achteraf via een digitale factuur via e-mail. Sluiten